1. ການອຸດໜູນບຳນານ ພາກລັດຖະກອນ
 • ເງື່ອນໄຂການເກີດສິດ

- ກະສຽນອາຍຸ​: ເພດຍິງ, ເພດຊາຍ ອາຍຸ 60 ປີຂື້ນໄປ.

- ປີ​ການ 25 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ

- ປີການ 20 ປີ ແລະ ກະສຽນອາຍຸ: ເພດຍິງ 50 ປີ ​ແລະ ເພດຊາຍ 55 ປີ, ຖ້າເຮັດວຽກກັບ ທາດເບື່ອລຽນຕິດແຕ່ 5 ປີຂຶ້ນໄປ, ເສຍອົງຄະປະເພດ 1-4 ຫຼື ເຮັດ​ການ​ກ່ອນ​ປີ 1975.

 • ການອຸດໜູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

- ເງິນ​ອຸດ​ໜູນບຳນານເປັນລາຍ​ເດືອນ;

- ການປິ່ນປົວ​ສຸຂະພາບ​ ພ້ອມ​ທັງ​ຄອບຄົວ;

- ການອຸດໜູນເສຍຊີວິດ, ຖ້າວ່າຜູ້ຮັບບຳນານເສຍຊີວິດ

- ການອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ

 • ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ

ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ບຳນານ​ໃຫ້​ເອົາ​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ອຸດ​ໜູນ​ບຳນານ ຄູນກັບ ເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​

ຕົນ​ເດືອນ​ສຸດ​ທ້າຍ ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ​. ຖ້າ​ປີ​ການຫາກ​ເກີນ 1 ປີ​ໃດ​ຈະ​ໄດ້​ເພີ່ມ 1 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ອຸດ​ໜູນ​ບຳນານ ຕາມ​ກໍລະນີ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.

 

ປີການ

ກ່ອນປີ 1954

1955 - 1974

1975 ຫາ 2017

2018 ຫາ ປັດຈຸບັນ

ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ບຳນານ

ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ບຳນານ

ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ບຳນານ

ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ບຳນານ

20

80

75

   

25

85

80

70

60

30

90

85

75

65

35

95

90

80

70

40

100

 

85

75

 1. ການ​ອຸດ​ໜູນ​ບຳນານ ພາກ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ
 • ເງື່ອນ​ໄຂ ການເກີດສິດ

- ກະສຽນອາຍຸ​: ເພດຍິງ, ເພດຊາຍ 60 ປີຂື້ນໄປ.

- ກະສຽນອາຍຸ: ເພດຍິງ 50 ປີ ​ແລະ ເພດຊາຍ 55 ປີ, ຖ້າເຮັດວຽກກັບທາດເບື່ອ ລຽນຕິດແຕ່ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ເສຍອົງຄະປະເພດ 1-4.

- ປີການປະກັນຕົນ 15 ປີ ຫຼື ຖອກເງິນສົມທົບ 180 ເດືອນຂຶ້ນໄປ;

- ປີ​ການ​ປະກັນ​ຕົນ 5 ປີ ຫຼື ຖອກ​ເງິນ​ສົມທົບ 60 ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ, ສຳລັບ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ ທີ່​ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມທົບ​ມາ​ຮອດ​ເດືອນ ຕຸລາ 2014.

 

 • ການອຸດໜູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

- ເງິນ​ອຸດ​ໜູນບຳນານເປັນລາຍ​ເດືອນ;

- ການບໍລິການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວ​ສຸຂະພາບ​ ພ້ອມ​ທັງ​ຄອບຄົວ;

- ການອຸດໜູນເສຍຊີວິດ, ຖ້າວ່າຜູ້ຮັບບຳນານເສຍຊີວິດ;

- ການອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ.

 • ສູດຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ

ເງິນອຸດໜູນບຳນານ ເທົ່າກັບ ຄະແນນບຳນານທັງໝົດຂອງຜູ້ກ່ຽວ(1) ຄູນກັບ ເງິນເດືອນປະກັນ​ຕົນສະເລ່ຍ ຄາດຄະເນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ(2) ຄູນກັບ ດັດສະນີ(3).

 

(1). ຄະແນນບຳນານທັງໝົດຂອງຜູ້ກ່ຽວ

     ຄະແນນບຳນານທັງໝົດ ເທົ່າກັບ ຄະແນນຈາກການຈ່າຍເງິນສົມທົບ ບວກກັບ ຄະແນນ ຈາກການຢຸດຈ່າຍເງິນສົມທົບຊົ່ວຄາວ ບວກກັບ ຄະແນນບຳນານນະໂຍບາຍ.

1.1 ຄະແນນຈາກການຖອກເງິນສົມທົບ

  ຄະແນນຈາກການຖອກເງິນສົມທົບ ເທົ່າກັບ ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຫານກັບ ເງິນເດືອນ ປະກັນຕົນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ ໃນໄລຍະປີດຽວກັນ.

ການຄິດໄລ່ຄະແນນຈາກການຖອກເງິນສົມທົບ

ປີການ

ເງິນເດືອນປະກັນຕົນ

ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ

ຄະແນນ

ໝາຍ​ເຫດ

6/2001

1.000.000

438.351

1.33

​ໄດ້​ສົມທົບ​ເງິນ 7 ເດືອນ

2002

1.000.000

489.935

1.91

 

2003

1.000.000

538.428

1.71

 

2004

1.000.000

574.304

1.62

 

2005

1.000.000

626.219

1.60

 

2006

1.500.000

750.315

2.00

 

2007

1.500.000

785.190

1.91

 

2008

1.500.000

877.031

1.71

 

2009

1.500.000

924.186

1.62

 

2010

1.500.000

1.012.175

1.48

 

2011

1.500.000

1.061.162

1.41

 

2012

1.500.000

1.131.286

1.33

 

2013

2.000.000

1.392.423

1.44

 

2014

2.000.000

30/6/2015

   

 

1.2 ຄະແນນຈາກການຢຸດຈ່າຍເງິນສົມທົບຊົ່ວຄາວ

     ການຢຸດຈ່າຍເງິນສົມທົບຊົ່ວຄາວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການຢຸດຈ່າຍເງິນສົມທົບໃນໄລຍະຮັບການອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນເຊັ່ນ: ອຸດໜູນປ່ວຍການ, ອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ, ອຸດໜູນເສຍ ກຳລັງແຮງງານຊົ່ວຄາວ ແລະ ອຸດໜູນວ່າງງານ. ໃນໄລຍະຮັບເງິນອຸດໜູນດັ່ງກ່າວເປັນໄລຍະຢຸດ ຈ່າຍເງິນສົມທົບ, ແຕ່ຖືວ່າເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ຖອກເງິນສົມທົບປົກກະຕິ.

      ຄະແນນຈາກການຢຸດຈ່າຍເງິນສົມທົບຊົ່ວຄາວ ເທົ່າກັບ ຄະແນນຈາກການຖອກເງິນສົມທົບ 24 ເດືອນ ກ່ອນໜ້າຮັບເງິນອຸດໜູນ ຫານກັບ 30 ວັນ ຄູນກັບ ຈຳນວນວັນ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ.

1.3 ຄະແນນບຳນານນະໂຍບາຍ

      ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ມີປີການປະກັນຕົນ 30 ປີລົງມາແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນບຳນານນະໂຍບາຍ, ຊຶ່ງຄິດໄລ່ໃຫ້ ເທົ່າກັບ 0.5 ຄະແນນ ຄູນກັບ ຈຳນວນປີການປະກັນຕົນທຽບກັບ 30 ປີ.

ການຄິດໄລ່ຄະແນນບຳນານນະໂຍບາຍ

ປີການ

ຄະແນນບຳນານ

ປີການ

ຄະແນນບຳນານ

ປີການ

ຄະແນນບຳນານ

5

12,5

15

7,5

25

2,5

6

12

16

7

26

2

7

11,5

17

6,5

27

1,5

8

11

18

6

28

1

9

10,5

19

5,5

29

0,5

10

10

20

5

30

0

11

9,5

21

4,5

 

12

9

22

4

 

13

8,5

23

3,5

 

14

8

24

3

 

(2). ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍຄາດຄະເນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ

2.1 ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ ເທົ່າກັບ ເງິນເດືອນປະກັນຕົນຂອງ ຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດໃນໄລຍະ 1 ປີ ຫານກັບ ຈຳນວນຄັ້ງຈ່າຍເງິນສົມທົບຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ໃນໄລຍະດຽວກັນ, ຊຶ່ງ​ເອົາ​ມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ ຄະແນນຈາກການຈ່າຍເງິນສົມທົບ.

ຕົວຢ່າງ: ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​ຕົນສະ​ເລ່ຍດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ ໂປຣ​ແກຣມ, ຊຶ່ງ​ປີ 2013 (ຄິດ​ໄລ່​ໃນ​ວັນ​ທີ 30/6/2014) ເທົ່າ​ກັບ 1.392.423 ກີບ.

2.2 ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍຄາດຄະເນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ ເທົ່າກັບ ເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ສະເລ່ຍຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ ບວກກັບ ອັດຕາການເໜັງຕີງທຽບໃສ່ປີສຸດທ້າຍ 1 ປີກ່ອນນັ້ນ, ຊຶ່ງ ​ເອົາ​ມາ​ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ ເງິນອຸດໜຸນບຳນານ.

(3). ດັດສະນີ

ດັດສະນີແມ່ນຕົວກຳນົດ ທີ່​ເອົາໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ, ຊຶ່ງສາມາດດັດ ປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ​ການ​ເໜັງ​ຕີງ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ປະຈຸບັນໄດ້ກຳນົດດັດສະນີ ເທົ່າກັບ 2%.

 1. ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດ​ໜູນບຳນານ

- ເງິນອຸດໜູນບຳນານ ຂອງພະນັກງານບຳນານ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນບຳນານນຳພາກ​ວິ​ສາ​ຫະກິດຜ່ານມາ ໃຫ້ຄິດໄລ່ ຕາມສູດຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນ ບຳນານເກົ່າ, ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ດັດສະນີ ຕາມທີ່ກຳນົດໃໝ່.

- ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ເຂົ້າປະກັນສັງຄົມກ່ອນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ, ຖ້າມີປີການປະກັນ ຕົນ​ແຕ່ 5 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ແລ້ວກໍມີສິດ ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນບຳນານ. ເງິນອຸດໜູນບຳນານແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ຕາມສູດ ຄິດໄລ່ເງິນ ອຸດໜູນບຳນານຂ້າງ​ເທິງ. ແຕ່ຖ້າຜູ້ປະກັນຕົນຫາກຈ່າຍ ເງິນສົມທົບບໍ່ຄົບເງື່ອນໄຂບຳນານກໍຈະ​ໄດ້ຮັບ ເງິນອຸດໜູນ ເທື່ອດຽວ ໂດຍໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົ່າກັບ ຈຳນວນປີການປະກັນຕົນ ຄູນກັບ ໜຶ່ງເດືອນເຄິ່ງຂອງ ເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ສະເລ່ຍໃນໄລຍະ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ.

ຕົວຢ່າງ : ນ. ງາມ ເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ​ເດືອນ 1/2012 ອອກການ​ເດືອນ 12/2015 ພໍດີ​ອາຍຸ​ໄດ້ 55 ປີ ແລະ ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ 2.000.000 ກີບ, ຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ?

ການຄິດໄລ່: 4 x 2.000.000 x 1,5 = 12.000.000 ກີບ

 

ຖ້າ​ມີ​ເງິນ​ສົມທົບ 15 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ແລ້ວ​ ແຕ່​​ຍັງ​ບໍ່​ຮອດ​ກະສຽນອາຍຸ​ບຳນານ 3 ປີລົງມາ, ຍ້ອນ​ສຸຂະພາບ​ອ່ອນ​ເພຍກໍ​ສາມາດ​ຮັບ​ເງິນ​ບຳນານ​ໄດ້ ແຕ່​ຖ້າວ່າກະສຽນອາຍຸຫາກຫຼຸດ 1 ປີໃດ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເງິນບຳນານຫຼຸດ ລົງ 1% ຂອງເງິນ​ບຳນານຜູ້ກ່ຽວ.

ຕົວຢ່າງ(1): ທ. ລໍ່​ ເຂົ້າປະກັນ​ສັງຄົມ​ປີ 2012 ໄດ້​ຖອກ​ເງິນສົມທົບ​ມາ​ແລ້ວ 14 ປີ, ລາວ​ຖືກ​ຢຸດ​ວຽກ​ອາຍຸ 57 ປີ​ ຍ້ອນ​ສຸຂະພາບ​ອ່ອນ​ເພຍ. ເງິນ​ບຳນານຂອງ​ລາວຈະ​ຖືກ​ຫຼຸດ​ລົງ 3%(3 x 1%). ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ອາຍຸ​ຂອງ​ລາວຍັງ​ບໍ່​ເຖິງ​ກະສຽນ​ບຳນານ 3 ປີ (60 - 57 = 3 ປີ).

ຕົວຢ່າງ(2): ນ. ງາມ ເຂົ້າປະກັນ​ສັງຄົມ​ປີ 2015 ໄດ້​ຖອກ​ເງິນສົມທົບ​ 20 ປີ, ລາວ​ຖືກຢຸດ​ວຽກ​ອາຍຸ 53 ປີ​ ຍ້ອນ​ສຸຂະພາບ​ອ່ອນ​ເພຍ. ເງິນ​ບຳນານຂອງ​ລາວຈະ​ຖືກ​ຫຼຸດ​ລົງ 2%(2 x 1%). ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ອາຍຸ​ຂອງ​ລາວຍັງ​ບໍ່​ເຖິງ​ກະສຽນ​ບຳນານ 2 ປີ (55 - 53 = 2 ປີ).

 

ໃນ​ກໍລະນີີຜູ້ປະກັນຕົນຢຸດຖອກເງິນສົມທົບ ຫຼື ອອກວຽກກ່ອນກະສຽນອາຍຸບຳນານ, ເຖິງວ່າ​ປີການ ປະກັນ​ຕົນຈະ​ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂຮັບບຳນານກໍຕາມ ຜູ້ກ່ຽວ​ຈະບໍ່ມີສິດຮັບເງິນອຸດໜູນບຳນານໄດ້ເທື່ອ. ໃນໄລ ຍະລໍຖ້າຮັບເງິນອຸດໜູນບຳນານນັ້ນສາມາດ​ປະຕິບັດ​ດັ່ງນີ້:

 1. ​ສະໝັກ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ​ແບບ​ສະໝັກ​ໃຈ​ນຳ ຫກປຊ ​​ຈົນ​ໄດ້​ຮັບ​ວຽກ​ງານ​ໃໝ່ ຫຼື ຈົນ​ຮອດ​ກະສຽນອາຍຸ​ບຳນານ.
 2. ລໍຖ້າ​ຮັບ​ເງິນ​ບຳນານ, ​ແຕ່​ຈະ​ເສຍ​ສິດ​ຮັບ​ການ​ອຸດ​ໜູນ​ປະກັນ​ສັງຄົມໃນໄລຍະ​ລໍຖ້າ​.

 

ໃນກໍລະນີຜູ້ປະກັນຕົນຖືກຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກຈາກລັດໄປເຮັດວຽກຢູ່ວິສາຫະກິດ, ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງສືບຕໍ່ຈ່າຍເງິນສົມທົບຕາມອັດຕາສົມທົບຂອງພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ຮັບເງິນບຳນານນຳພາກວິສາຫະກິດ.

ໃນກໍລະນີຜູ້ປະກັນຕົນຖືກຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກຈາກວິສາຫະກິດໄປເຮັດວຽກນຳລັດ, ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງສືບຕໍ່ຈ່າຍເງິນສົມທົບຕາມອັດຕາສົມທົບຂອງພາກລັດຖະກອນ ແລະ ຮັບເງິນບຳນານນຳພາກລັດຖະກອນ.

ໃນກໍລະນີີຜູ້ປະກັນຕົນຢຸດຖອກເງິນສົມທົບ ຫຼື ອອກວຽກກ່ອນກະສຽນອາຍຸບຳນານ ແລະ​ ປີການ ປະກັນ​ຕົນ​ກໍຍັງບໍ່ຄົບເງື່ອນໄຂບຳນານ, ຖ້າຢາກຮັບເງິນອຸດໜູນບຳນານໃຫ້ເຂົ້າເປັນຜູ້ປະກັນຕົນແບບສະ ໝັກໃຈ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈ່າຍເງິນສົມທົບເຂົ້າ ກປຊ ໄປຈົນຮອດກະສຽນອາຍຸບຳນານ.

ເອກະສານ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະກອບ

 1. ໃບສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ;
 2. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດອອກການ ( ຢຸດວຽກ ) ຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ( ສະບັບຕົ້ນ );
 3. ໃບຢັ້ງຢືນ​ດ້ານ​ການ​ແພດ, ຖ້າ​ຖືກ​ຢຸດ​ວຽກ​ຍ້ອນສຸຂະພາບ​ອ່ອນ​ເພຍ;
 4. ຖ້າ​ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ ຍື່ນແບບຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນແທນ ຕ້ອງອັດສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເອກະສານທາງການ​ໃດ​ໜຶ່ງ.
Array
(
  [type] => 2
  [message] => syntax error, unexpected '(' in /home/ssolaogo/public_html/language/lo-LA/lo-LA.lib_joomla.ini on line 243

  [file] => /home/ssolaogo/public_html/libraries/src/Language/LanguageHelper.php
  [line] => 464
)