ຟາຍ
ແບບຟອມການຂື້ນທະບຽນ ແລະ ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ (ສຳຫຼັບພາກລັດ)  
1 ອປຊ 01 ແບບຟອມຂຶ້ນທະບຽນ PDF
2 ອປຊ 02 ແບບຟອມຂຶ້ນທະບຽນບຳນານ+ເສຍອົງຄະ (ຕາມດໍາລັດ 272) PDF
3 ອປຊ 03 ແບບຟອມແຈ້ງປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ PDF
4   ແບບຟອມຂື້ນທະບຽນຜູ້ຮັບອຸດໜູນຜູ້ດູແລ PDF
5   ແບບຟອມຂື້ນທະບຽນຜູ້ຮັບອຸດໜູນລ້ຽງດູ PDF
ແບບຟອມການຂື້ນທະບຽນ ແລະ ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ (ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈ)  
1
ອປຊ 1-01  ແບບ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ PDF
2 ອປຊ 1-02  ແບບ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ຜູ້​ອອກແຮງ​ງານ (ສຳລັບ​ສະມາຊິກ​ໃໝ່) PDF
3
ອປຊ 1-02.01  ແບບຂື້ນທະບຽນຜູ້ດູແລ PDF
4
ອປຊ 1-04  ແບບ​ແຈ້ງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ​ (​ຜູ້​ເຄີຍ​ມີບັດ ຫຼື ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​​ແລ້ວ) PDF
5 ອປຊ 1-05 ແບບ​ແຈ້ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ PDF
6 ອປຊ 1-06 ແບບ​ແຈ້ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂໍ້​ມູນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ/ສາຂາ PDF
7 ອປຊ 1-07 ແບບ​ແຈ້ງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ​ອອກ​ຈາກ​ວຽກ PDF
8 ອປຊ 2-01 ແບບ​​ສະ​ແດງ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມທົບ (​ແບບ​ລວມ) PDF
ແບບຟອມສະໝັກໃຈ  
1   ແບບຟອມສະໝັກໃຈ (ສູນກາງ) PDF 
2   ແບບຟອມສະໝັກໃຈ (ສກປສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ) PDF 
 ແບບຟອມອູດໜູນ (ສຳຫຼັບພາກລັດ)  
1   ແບບຟອມເງິນບຳເນັດອອກລູກ (ສູນກາງ) PDF
2   ແບບຟອມເງິນບໍາເນັດອອກລູກ (ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ)  PDF 
3   ແບບຟອມຂໍເງິນຫຼຸລູກ (ສູນກາງ) PDF
4   ແບບຟອມຂໍເງິນຫຼຸລູກ (ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ) PDF
ແບບ​ຟອມ​ອຸດ​ໜູນ (ສຳຫຼັບພາກວິສາຫະກິດ)  
1 ອປຊ 3-01  ແບບ​​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ປ່ວຍການ ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດອື່ນ ຫຼື ພະຍາດທົ່ວໄປ PDF
2
ອປຊ 3-02 ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ອອກລູກ PDF
3
ອປຊ 3-03  ແບບ​​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ຊີວິດ PDF
4
ອປຊ 3-04 ແບບ​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​​ປ່ວຍການ ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ PDF
5 ອປຊ 3-05 ແບບ​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ບຳນານ PDF
6 ອປຊ 3-06  ແບບ​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ອຸດສະມາຊິກຄອບຄົວ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ PDF
7 ອປຊ 3-07 ແບບ​​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ກໍາລັງແຮງງານ PDF
8 ອປຊ 3-08 ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນເທື່ອດຽວ PDF
9 ອປຊ 3-09  ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນຜູ້ດູແລ PDF
10 ອປຊ 3-10 ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນວ່າງງານ PDF

 

 

Array
(
    [type] => 2
    [message] => syntax error, unexpected '(' in /home/ssolaogo/public_html/language/lo-LA/lo-LA.lib_joomla.ini on line 243

    [file] => /home/ssolaogo/public_html/libraries/src/Language/LanguageHelper.php
    [line] => 464
)